Disclaimer

Algemeen

Het ING Informal Investing digitale matching platform (“Platform”) is ontwikkeld door ING Bank N.V. (“ING”) uitsluitend om selecte relaties van ING, hierna te noemen “Investeerders”, in contact te brengen met bepaalde vennootschappen die een kapitaalbehoefte hebben van meer dan EUR 100.000,-- per Investeerder ( “Vennootschappen”). Via het Platform kan de Investeerder, zonder verdere tussenkomst van ING , een eerste contact leggen met een Vennootschap om meer informatie op te vragen en/of in onderhandeling te treden over de voorwaarden voor een eventuele investering in de Vennootschap. ING heeft hierin louter een faciliterende rol. De Investeerder is zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet te investeren in een Vennootschap en de wijze waarop. Er is geen sprake van beleggingsdienstverlening door ING. De uitnodiging tot en de informatie op het Platform, of enige bespreking daaromtrent met medewerkers van ING, kan aldus niet worden aangemerkt als een aanbod of verbintenis van ING om enige vorm van financiering aan te bieden of daarin te bemiddelen, noch als een aanbeveling of advies aan de Investeerders om enige transactie met ING of rechtstreeks met de Vennootschappen aan te gaan (ongeacht of er uit andere hoofde een advies- of vermogensbeheerrelatie met ING bestaat, heeft bestaan of zal bestaan).

Doelgroep

De doelgroep voor het Platform bestaat uit Investeerders die:

Risicowaarschuwing

Als een Investeerder uiteindelijk besluit te investeren in een Vennootschap dan dient de Investeerder zich bewust te zijn van de risico’s die aan een dergelijke vorm van investeren verbonden zijn. De Vennootschap heeft geen prospectusplicht en de aanbieding staat niet onder toezicht van de AFM.

Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van risico’s en onderwerpen om mee rekening te houden:

Informatie van Vennootschappen

De informatie op het Platform betreffende de Vennootschappen en hun kapitaalbehoefte (“Pitches”) is opgesteld door de desbetreffende Vennootschappen zelf. ING, noch enige medewerker van ING, heeft de juistheid, actualiteit of volledigheid van de informatie in de Pitches gecontroleerd. ING staat daarvoor dan ook niet in en aanvaardt met betrekking tot de inhoud van de Pitches, als ook met betrekking tot de levensvatbaarheid of business case van de Vennootschap, geen enkele aansprakelijkheid. ING adviseert de Investeerders met interesse in een Vennootschap zelf het nodige onderzoek te verrichten en zich te laten bijstaan door een eigen, niet ING, adviseur.

Intellectuele eigendomsrechten


De informatie in de Pitches is vertrouwelijk en tevens onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de desbetreffende Vennootschap. De Pitch mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Vennootschap niet geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd of beschikbaar worden gesteld aan derden.

Belangenconflict(en)


ING is onderdeel van ING Groep N.V. en verstrekt vanuit diverse business units advies of diensten met betrekking tot het aangaan van bepaalde financiële transacties, waaronder transacties met betrekking tot effecten en kredieten. Vennootschappen kunnen ook klanten van ING zijn. Eventuele belangenconflicten die uit deze andere dienstverlening kunnen voortvloeien, worden zoveel mogelijk beperkt maar kunnen niet worden uitgesloten.

Privacy

ING zal in het kader van de Informal Investing dienstverlening gegevens van u verwerken. Het Privacy Statement is van toepassing op deze dienstverlening. U kunt dit vinden op ING.nl. Tevens zal een derde partij die ING helpt bij de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van het Platform inzage hebben in uw accountgegevens (voor- en achternaam, mailadres en geboortedatum).